คลังเก็บหมวดหมู่: Altocumulus

แอลโตคิวมูลัส

lenticularis (definition)

Lenticularis
เลนติคิวลาริส

ชนิดของเมฆซึ่งมีลักษณะผิวบนและล่างโค้งเนียนเหมือนเลนส์ บางครั้งฝรั่งเปรียบเทียบว่าคล้ายกับรูปร่างเมล็ดอัลมอนด์

เกิดในสกุล Cirrocmulus, Altocumulus และ Stratocumulus

Altocumulus lenticularis
แอลโตคิวมูลัส เลนติคิวลาริส

Altocumulus_lenticularis-2011-05-10-Buncha

10 พฤษภาคม 2554  9:45น. ใกล้ปากช่อง
ภาพ: บัญชา ธนบุญสมบัติ

diagram-Lenticular_clouds-796x466

แผนภาพแสดงการเกิดเมฆจานบิน (หรือเมฆรูปเลนส์)

perlucidus

Altocumulus stratiformis undulatus perlucidus translucidus radiatus (Ac str un pe tr ra)

Ac_str_un_pe_tr_ra-2011-01-27-Dhawee

พฤหัสบดี 27 มกราคม 2554
ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ภาพ: ทวี ขนขจี