คลังเก็บหมวดหมู่: Lightning

ฟ้าผ่า & การปลดปล่อยประจุในบรรยากาศทุกรูปแบบ

Lightning diagram

แผนภาพแสดงการเกิดฟ้าผ่าบางแบบ

Lightning-Diagram

ฟ้าผ่า เกิดจากการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งที่มีประจุตรงกันข้าม ในภาพนี้แสดงฟ้าผ่า 4 แบบ ได้แก่

1. ฟ้าผ่าแบบลบ (Negative lightning)
2. ฟ้าผ่าแบบบวก (Positive lightning)
3. ฟ้าผ่าจากเมฆสู่เมฆ (Cloud-to-cloud lightning)
4. ฟ้าผ่าภายในเมห (Inside cloud lightning)

Factsheet : ฟ้าผ่า

Factsheet สรุปประเด็นสำคัญที่คนทั่วไปควรรู้เกี่ยวกับฟ้าผ่า

Overview-Factsheet-Lightning-TCI-NSTDA

Factsheet จำนวน 4 หน้า : ดาวน์โหลด pdf

หมายเหตุ : Factsheet นี้จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) โดยใช้ข้อมูลจาก ชมรมคนรักมวลเมฆ