คลังเก็บหมวดหมู่: Stratus

สเตรตัส

nebulosus

Stratus nebulosus translucidus
สเตรตัส เนบิวโลซัส แทรนส์ซิลูซิดัส

Stratus_nebulosus_translucidus-Wiki-R55

ภาพ: Simon Eugster
2005 Dec 10  8:50

ที่มา (ย่อขนาด 55%) > http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Clouds_CL6.jpg

Stratus nebulosus opacus
สเตรตัส เนบิวโลซัส โอเพคัส

Stratus_nebulosus_opacus-Piccolo_Namek-Wiki-900x625
ภาพ: Piccolo Namek

ที่มา > http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stratus-Opacus-Uniformis.jpg

translucidus

Altocumulus stratiformis translucidus
แอลโตคิวมูลัส สแตรติฟอร์มิส แทรนส์ลูซิดัส

Altocumulus_stratiformis_translucidus-SciPark-534x804
(คลิกภาพ เพื่อดูภาพละเอียด)

บริเวณหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
พฤหัสบดี 6 มกราคม 2553  11:45 น.
ภาพ: บัญชา ธนบุญสมบัติ

Stratus nebulosus translucidus
สเตรตัส เนบิวโลซัส แทรนส์ซิลูซิดัส

Stratus_nebulosus_translucidus-Wiki-R55

ภาพ: Simon Eugster
2005 Dec 10  8:50

ที่มา (ย่อขนาด 55%) > http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Clouds_CL6.jpg