Upper atmospheric clouds

Upper atmospheric  clouds
เมฆในบรรยากาศระดับสูง

International Cloud Atlas แบ่ง upper atmospheric clouds
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1) Polar stratospheric clouds หรือ Nacreous clouds : นิยาม  ตัวอย่าง

2) Polar mesospheric clouds หรือ Noctilucent  clouds : นิยาม  ตัวอย่าง

อ้างอิง
1) International Cloud Atlas : Link

Comments are closed.