การระบุ Stratocumulus ด้วยนิ้วมือ

เมฆสเตรโตคิวมูลัส (Stratocumulus) เป็นเมฆระดับต่ำ ดังนั้น หากเรายื่นแขนไปจนสุด แล้วทาบไปบนเมฆนี้ จะพบว่าเมฆย่อย (cloudlet) ก้อนใหญ่ทีสุดจะมีขนาดใหญ่กว่าความกว้างของนิ้วชี้-นิ้วกลาง-นิ้วนางที่เรียงติดกัน

Stratocumulus-measured-2013-06-27-Buncha-IMG_2880

ภาพโดย บัญชา ธนบุญสมบัติ
ถ่ายเมื่อว้ันที่ 27 มิถุนายน 2556

Leave a Comment