Rainbow

รุ้ง (Rainbow)

เกิดจากการหักเห (refraction) หรือการเลี้ยวเบน (diffraction) ของแสงโดยหยดน้ำ

รุ้งมีมากกว่า 10 แบบ แต่แบบที่พบบ่อยที่สุดคือ รุ้งปฐมภูมิ (primary rainbow) และรองลงมาคือ รุ้งทุติยภูมิ (secondary rainbow)  รุ้งทั้งสองนี้หากสังเกตเห็นพร้อมกันจะเรียกว่า รุ้งคู่ (double rainbows)

Double_Rainbows-Love_Storys

รุ้งคู่ (Double Rainbows)
ภาพโดย Love Storys

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับรุ้งทีแนะนำ ได้แก่ เว็บ Atmospheric Optics ซี่งมีภาพสวยงาม & ข้อมูลที่เชื่อถือถือได้

Leave a Comment