congestus (Page)

Congestus (คอนเจสตัส)

ชนิดของเมฆคิวมูลัสซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด และหากเติบโตต่อไปก็จะกลายไปเป็นเมฆฝนฟ้าคะนอง หรือคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus)

เกณฑ์คร่าวๆ ในการระบุว่าเมฆก้อน คือ คิวมูลัส คอนเจสตัส (Cumulus congestus) ได้แก่ ความหนาของเมฆมากกว่าความกว้าง

Cumulus_congestus-Buncha-R22

สถานที่ : สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี
ภาพโดย บัญชา ธนบุญสมบัติ

บางครั้งคิวมูลัส คอนเจสตัส อาจก่อตัวสูงมาก เรียกว่า คิวมูลัสที่ก่อตัวสูงคล้ายหอคอย (towering Cumulus) ดังเช่นเมฆก้อนทางซ้ายในภาพนี้

Towering_Cumulus-กฤษกร

ภาพโดย กฤษกร วงศ์กรวุฒิ

 

Leave a Comment