Multiple Waterspouts

 

Multiple Waterspouts

Multiple_Waterspouts-Roberto_Giudici

สถานที่ : Adriatic Sea วันที่ : July 23, 1999

ภาพโดย Roberto Giudici

ที่มาของภาพ > URL นี้ จาก เว็บนี้

อ่านข้อมูลประกอบได้ที่ เว็บนี้ หรือคลิกที่ภาพเพื่อขยาย

Info-Multiple_Waterspout-over_the_Adriatic_Sea-by-Roberto_Giudici

Leave a Comment