Article : TJP การใช้แบบจำลองอาทิตย์ทรงกลดไขปริศนาธรรมชาติ

 

บทความ การใช้แบบจำลองอาทิตย์ทรงกลดไขปริศนาธรรมชาติ

ตีพิมพ์ใน วารสารฟิสิกส์ไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 1: มีนาคม 2555-พฤษภาคม 2555

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

FB-TJP-การใช้แบบจำลองทรงกลด

Leave a Comment